1956 11956 A

Source: Waco Tribune Herald, Waco, TX, Oct. 21, 1956, p. 19

1955

1957